Chijnie ndo Jesucristo

Chijnie ndo Dio jitaxin nge'e kuitu'an ndo je'e ndo ngajin chujni, ndo Dio tjanchia ndo tsintue'ani ndo ko ntuaxin xroru'eni ndo. Ti tjangi tatsinga chujni ton'en kondexin je'e chujni titikaun'an nge'e titua'an ndo Dio ko ixi je'o je'e chujni tinche'e sinche'e na nge'e ndako'a. 

Mexin sen nchekuanxin chijnie ndo Dio ko chunti'a sen ngajin ndo, je'e ndo Dio sinchekuen'en ndo sen nge'e tjaun je'e ndo sinche'e sen, ko jaña kaxun no'e sen nge'e sinche'e sen nchakon ti tii juachjaon ngata'a sen ko ndo Dio nchesoji ndo sen.